Expand this Topic clickable element to expand a topic
Skip to content
Optica Publishing Group

Temporal characterization of petawatt class laser at Shen Guang II facility

Not Accessible

Your library or personal account may give you access

Abstract

Temporal characterization is important to diagnose and measure a petawatt (PW) class laser. We obtained the V curve of the pulse width versus the grating position using pulse width measurement with a mirror image configuration. The temporal range for pulse width was 18 ps with a resolution of 0.05 ps. We measured the pulse contrast between the 60ps and 6ps PW class laser within a single shot in the Shen Guang II facility. We measured the pulse contrast between the 91ps and 60ps PW class laser after expanding the temporal range. The temporal range was 70 ps, with a dynamic range of eight orders of magnitude.

© 2016 Optical Society of America

Full Article  |  PDF Article
More Like This
Universal nanosecond range pulse contrast measurement for a kJ-class petawatt laser

Fucai Ding, Xiaoping Ouyang, Xuejie Zhang, Youen Jiang, Ke Hou, Xiuqing Jiang, Hua Tao, Baoqiang Zhu, De’an Liu, Jian Zhu, and Jianqiang Zhu
Appl. Opt. 60(32) 10016-10023 (2021)

High-contrast OPCPA front end in high-power petawatt laser facility based on the ps-OPCPA seed system

Qi Xiao, Xue Pan, Youen Jiang, Jiangfeng Wang, Lifeng Du, Jiangtao Guo, Dajie Huang, Xinghua Lu, Zijian Cui, Shuaishuai Yang, Hui Wei, Xiaochao Wang, Zhuli Xiao, Guoyang Li, Xiaoqin Wang, Xiaoping Ouyang, Wei Fan, Xuechun Li, and Jianqiang Zhu
Opt. Express 29(11) 15980-15994 (2021)

Ultrahigh-contrast kilojoule-class petawatt LFEX laser using a plasma mirror

Yasunobu Arikawa, Sadaoki Kojima, Alessio Morace, Shohei Sakata, Takayuki Gawa, Yuki Taguchi, Yuki Abe, Zhe Zhang, Xavier Vaisseau, Seung Ho Lee, Kazuki Matsuo, Shota Tosaki, Masayasu Hata, Koji Kawabata, Yuhei Kawakami, Masato Ishida, Koichi Tsuji, Satoshi Matsuo, Noboru Morio, Tetsuji Kawasaki, Shigeki Tokita, Yoshiki Nakata, Takahisa Jitsuno, Noriaki Miyanaga, Junji Kawanaka, Hideo Nagatomo, Akifumi Yogo, Mitsuo Nakai, Hiroaki Nishimura, Hiroyuki Shiraga, et al.
Appl. Opt. 55(25) 6850-6857 (2016)

References

You do not have subscription access to this journal. Citation lists with outbound citation links are available to subscribers only. You may subscribe either as an Optica member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access Optica Member Subscription

Cited By

You do not have subscription access to this journal. Cited by links are available to subscribers only. You may subscribe either as an Optica member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access Optica Member Subscription

Figures (6)

You do not have subscription access to this journal. Figure files are available to subscribers only. You may subscribe either as an Optica member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access Optica Member Subscription

Equations (4)

You do not have subscription access to this journal. Equations are available to subscribers only. You may subscribe either as an Optica member, or as an authorized user of your institution.

Contact your librarian or system administrator
or
Login to access Optica Member Subscription

Metrics

Select as filters


Select Topics Cancel
© Copyright 2022 | Optica Publishing Group. All Rights Reserved