Newest Articles

Generation and application of high-contrast laser pulses using plasma mirror in the SULF-1PW beamline

Cheng Jiang, Zongxin Zhang, Hao Dong, Zhiyong Shi, Jianzhi He, Shufa Hao, Fengyu Sun, Jiayan Gui, Jiayi Qian, Jiacheng Zhu, Wenpeng Wang, Yi Xu, Xiaoyan Liang, Yuxin Leng, and Ruxin Li
Chin. Opt. Lett. 21(4), 043802- (2023)  View: PDF

Satellite-to-aircraft quantum key distribution performance estimation with boundary layer effects

Huicun Yu, Bangying Tang, Jiahao Li, Yuexiang Cao, Han Zhou, Sichen Li, Haoxi Xiong, Bo Liu, and Lei Shi
Chin. Opt. Lett. 21(4), 042702- (2023)  View: PDF

Quantum-limited resolution of partially coherent sources

Ben Wang, Liang Xu, Hongkuan Xia, Aonan Zhang, Kaimin Zheng, and Lijian Zhang
Chin. Opt. Lett. 21(4), 042601- (2023)  View: PDF

Smith–Purcell radiation-like photoacoustic phased array

Dongyi Shen, Guolin Zhao, Xianfeng Chen, and Wenjie Wan
Chin. Opt. Lett. 21(4), 041901- (2023)  View: PDF

Dual photopatterning of rotational fingerprint superstructures

Jintao Pan, Jiaxin Qian, Lingling Ma, Zeyu Wang, Ren Zheng, Ning Wang, Bingxiang Li, and Yanqing Lu
Chin. Opt. Lett. 21(4), 041603- (2023)  View: PDF