Newest Articles

Highly efficient conversion from classical guided waves to topological chiral edge states

Jianfei Han, Feng Liang, Yulin Zhao, Xiao Ding, Xiangru Wang, Deshuang Zhao, and Bing-Zhong Wang
Chin. Opt. Lett. 22(2), 023902- (2024)  View: PDF

A vectorial model for the nonlinear gradient force exerted on metallic Rayleigh nanoparticles

Zheng Zhu, Yuquan Zhang, Changjun Min, Aurèle J. L. Adam, H. Paul Urbach, and Xiaocong Yuan
Chin. Opt. Lett. 22(2), 023603- (2024)  View: PDF

Dual-symmetry-perturbed all-dielectric resonant metasurfaces for high-Q perfect light absorption

Junyang Ge, Yixiao Gao, Lei Xu, Ning Zhou, and Xiang Shen
Chin. Opt. Lett. 22(2), 023602- (2024)  View: PDF

Inverse-designed Jones matrix metasurfaces for high-performance meta-polarizers

Zhi-Qiang Wang, Feng-Jun Li, Qian-Mei Deng, Zhou Wan, Xiangping Li, and Zi-Lan Deng
Chin. Opt. Lett. 22(2), 023601- (2024)  View: PDF

Single-pixel 3D imaging based on fusion temporal data of single-photon detector and millimeter-wave radar

Tingqin Lai, Xiaolin Liang, Yi Zhu, Xinyi Wu, Lianye Liao, Xuelin Yuan, Ping Su, and Shihai Sun
Chin. Opt. Lett. 22(2), 022701- (2024)  View: PDF