Newest Articles

Noncontact ultrasound sensing based on Mach–Zehnder homodyne interferometer for photoacoustic imaging

Xing Long, Yicheng Hu, Yibing Wang, and Changhui Li
Chin. Opt. Lett. 22(3), 031702- (2024)  View: PDF

Saturable absorption and visible pulse modulation of few-layer topological nodal-line semimetal HfGeTe

Qiming Zhao, Shouyan Zhang, Shuxian Wang, Gang Wang, Haohai Yu, and Huaijin Zhang
Chin. Opt. Lett. 22(3), 031601- (2024)  View: PDF

Microwave photonic sideband selector based on thin-film lithium niobate platform

Yuedi Ding, Chenglin Shang, Wenqi Yu, Xiang Ma, Shaobo Li, Cheng Zeng, and Jinsong Xia
Chin. Opt. Lett. 22(3), 031304- (2024)  View: PDF

Measurable speckle gradation Hadamard single-pixel imaging

Liyu Zhou, Yanfeng Bai, Qin Fu, Xiaohui Zhu, Xianwei Huang, Xuanpengfan Zou, and Xiquan Fu
Chin. Opt. Lett. 22(3), 031104- (2024)  View: PDF

Geometric phase helical PSF for simultaneous orientation and 3D localization microscopy

Yongzhuang Zhou, Hongshuo Zhang, Yong Shen, Andrew R. Harvey, and Hongxin Zou
Chin. Opt. Lett. 22(3), 031103- (2024)  View: PDF