Newest Articles

On-chip ultraviolet second-harmonic generation in lithium-tantalate thin film microdisk

Miao Xue, Xiongshuo Yan, Jiangwei Wu, Rui Ge, Tingge Yuan, Yuping Chen, and Xianfeng Chen
Chin. Opt. Lett. 21(6), 061902- (2023)  View: PDF

Simulation for embedded-defects foam terahertz images of active bifocal terahertz imaging system at 0.22 THz based on geometric optics

Hui Wang, Deliang Zhou, Yan Wang, Runfeng Su, Shaohe Li, Xuecou Tu, Xiaoqing Jia, Lin Kang, Biaobing Jin, Huabing Wang, Jian Chen, and Peiheng Wu
Chin. Opt. Lett. 21(6), 061102- (2023)  View: PDF

Quasiperiodic photonic crystal fiber [Invited]

Exian Liu and Jianjun Liu
Chin. Opt. Lett. 21(6), 060603- (2023)  View: PDF

Temperature-dependent optical properties of low-loss plasmonic SrMoO3 thin films

Qian Peng, Yadong Qiao, and Yang Liu
Chin. Opt. Lett. 21(5), 053601- (2023)  View: PDF

Effect of delay time between pre-pulse and main pulse on single-pass and double-pass amplification of 46.9 nm laser

Dongdi Zhao, Yongpeng Zhao, Huaiyu Cui, Bo An, Lei Li, and Yunsong Bai
Chin. Opt. Lett. 21(5), 053401- (2023)  View: PDF