Newest Articles

Optimized blind equalization for probabilistically shaped high-order QAM signals

Fengchu Cao, Mingyi Gao, Pengfei Wang, Xiaodi You, and Gangxiang Shen
Chin. Opt. Lett. 20(8), 080601- (2022)  View: PDF

Probing fluorescence quantum efficiency of single molecules in an organic matrix by monitoring lifetime change during sublimation

Penglong Ren, Shangming Wei, Pu Zhang, and Xue-Wen Chen
Chin. Opt. Lett. 20(7), 073602- (2022)  View: PDF

Inverse design of 1D color splitter for high-efficiency color imaging

Jiahao Li, Mengwei Cao, Weili Liang, Yilin Zhang, Zhenwei Xie, and Xiaocong Yuan
Chin. Opt. Lett. 20(7), 073601- (2022)  View: PDF

Optical analysis method for fast plasma characterization of high-speed miniaturized synthetic jet

Ye Yuan, Yan Zhang, Cheng Guo, Xiaolu Kang, Zhong Yan, Xiaoping Huang, and Qing Zhao
Chin. Opt. Lett. 20(7), 073001- (2022)  View: PDF

Underwater Bessel-like beams with enlarged depth of focus based on fiber microaxicon

Xiaoying He, Mengyuan Li, and Lan Rao
Chin. Opt. Lett. 20(7), 072601- (2022)  View: PDF