Newest Articles

Azimuthal vector beam illuminating plasmonic tips circular cluster for surface-enhanced Raman spectroscopy

Lu Zhang, Chao Meng, Hao Yang, and Wending Zhang
Chin. Opt. Lett. 21(3), 033603- (2023)  View: PDF

Cylindrical vector beam generator on photonic crystal cavity integrated with metal split ring nanoresonators

Yingke Ji, Xin Xie, Liang Fang, Yisong Zhu, Jianlin Zhao, and Xuetao Gan
Chin. Opt. Lett. 21(3), 033601- (2023)  View: PDF

High-stability 4H-SiC avalanche photodiodes for UV detection at high temperatures

Xingye Zhou, Yuanjie Lü, Hongyu Guo, Xubo Song, Yuangang Wang, Shixiong Liang, Aimin Bu, and Zhihong Feng
Chin. Opt. Lett. 21(3), 032502- (2023)  View: PDF

High-uniformity 2 × 64 silicon avalanche photodiode arrays with silicon multiple epitaxy technology

Tiancai Wang, Peng Cao, Hongling Peng, Chuanwang Xu, Haizhi Song, and Wanhua Zheng
Chin. Opt. Lett. 21(3), 032501- (2023)  View: PDF

Characteristic extraction of soliton dynamics based on convolutional autoencoder neural network

Congcong Liu, Jiangyong He, Pan Wang, Dengke Xing, Jin Li, Yange Liu, and Zhi Wang
Chin. Opt. Lett. 21(3), 031901- (2023)  View: PDF

Today's Top Downloads