Newest Articles

Magnetic and electric Purcell enhancement in a hybrid metal-dielectric nanostructure

Lingxiao Shan, Qi Liu, Yun Ma, Yali Jia, Hai Lin, Guowei Lü, Qihuang Gong, and Ying Gu
Chin. Opt. Lett. 21(10), 103602- (2023)  View: PDF

Photothermal nonlinear scattering of shell-isolated gold nanoparticles and applications in super-resolution imaging

Tianyue Zhang, Zhiyuan Wang, Xiangchao Zhong, Ying Che, and Xiangping Li
Chin. Opt. Lett. 21(10), 103601- (2023)  View: PDF

High-resolution Mo Kα X-ray monochromatic backlight imaging using a toroidal crystal

Haoxuan Si, Lianqiang Shan, Huiyao Du, Li Jiang, Shengzhen Yi, Weimin Zhou, and Zhanshan Wang
Chin. Opt. Lett. 21(10), 103401- (2023)  View: PDF

Generation of shaping nondiffracting structured caustic beams on the basis of stationary phase principle

Rijian Chen, Yile Shi, Ning Gong, Yefeng Liu, and Zhijun Ren
Chin. Opt. Lett. 21(10), 102601- (2023)  View: PDF

Controlled generation of order-switchable cylindrical vector beams from a Nd:YAG laser

Longyang Cao, Mingming Zhang, Jiantai Dou, Jiang Zhao, Youyou Hu, and Bo Li
Chin. Opt. Lett. 21(10), 101401- (2023)  View: PDF