Newest Articles

Active metasurface via magnetic control for tri-channel polarization multiplexing holography

Yu Bi, Lingling Huang, Tuo Li, Changhong Wang, Xiaofeng Zou, Lang Zhou, and Guoguo Kang
Chin. Opt. Lett. 22(4), 043601- (2024)  View: PDF

5 kW-level single-mode fiber amplifier based on low-numerical-aperture fiber

Yisha Chen, Yun Ye, Liangjin Huang, Huan Yang, Hanshuo Wu, Zhiping Yan, Zhiyong Pan, Xiaolin Wang, Zefeng Wang, and Pu Zhou
Chin. Opt. Lett. 22(4), 041404- (2024)  View: PDF

Eye-safe intra-cavity diamond cascaded Raman laser with high peak-power and narrow linewidth

Xiaobo Mi, Chaonan Lin, Yongsheng Hu, Houjie Ma, Jiuru He, Fengying Ma, Li Fan, and Chongxin Shan
Chin. Opt. Lett. 22(4), 041402- (2024)  View: PDF

Low-cost, large-coverage, and high-flexibility coherent PON for next-generation access networks: advances, challenges, and prospects [Invited]

Sizhe Xing, Junwen Zhang, Wangwei Shen, An Yan, Guoqiang Li, Aolong Sun, Ji Zhou, Dong Guo, Jianyang Shi, Ziwei Li, Chao Shen, and Nan Chi
Chin. Opt. Lett. 22(4), 040604- (2024)  View: PDF

Demonstration of radar-aided flexible communication in a photonics-based W-band distributed integrated sensing and communication system for 6G

Junlian Jia, Boyu Dong, Li Tao, Jianyang Shi, Nan Chi, and Junwen Zhang
Chin. Opt. Lett. 22(4), 043901- (2024)  View: PDF