Newest Articles

High-efficiency monolayer metallic metasurface for modulation of orbital angular momentum

Peijun Liu, Yanan Fu, Xi Xie, Changjun Min, Yuquan Zhang, and Xiaocong Yuan
Chin. Opt. Lett. 20(12), 123601- (2022)  View: PDF

Fabrication, testing, and assembly of high-finesse optical fiber microcavity for molecule cavity QED experiment

Yuhao Pan, Li Li, Xiaolong Zhou, Dongyu Huang, Zemin Shen, Jian Wang, Chuanfeng Li, and Guangcan Guo
Chin. Opt. Lett. 20(12), 122702- (2022)  View: PDF

Phase modulation polarization encoding module applied to one-to-many QKD network based on wavelength division multiplexing

Yi Zhang, Xiaojuan Qin, Jindong Wang, Yafei Yu, Zhengjun Wei, and Zhiming Zhang
Chin. Opt. Lett. 20(12), 122701- (2022)  View: PDF

Symmetry detection of rotating patterns based on rotational Doppler effect of light

Fang Han, Weijie Wang, Tong Liu, Yuan Ren, Zhengliang Liu, and Song Qiu
Chin. Opt. Lett. 20(12), 122601- (2022)  View: PDF

Crystal growth and spectral properties of (Yb0.15Lu0.85xY0.85-0.85x)3Al5O12 single crystals

Ruifeng Tian, Mingyan Pan, Lu Zhang, and Hongji Qi
Chin. Opt. Lett. 20(12), 121601- (2022)  View: PDF