Newest Articles

Tunable hexagonal boron nitride topological optical delay line in the visible region

Hongming Fei, Min Wu, Han Lin, Yibiao Yang, and Liantuan Xiao
Chin. Opt. Lett. 22(5), 053602- (2024)  View: PDF

Smart beam via electrically addressing the dye-doped and polymer-stabilized cholesteric liquid crystals

Cheng Peng, Chunting Xu, and Wei Hu
Chin. Opt. Lett. 22(5), 053301- (2024)  View: PDF

Double-cliff-layer uni-traveling-carrier photodiode with high responsivity and ultra-broad bandwidth

Yaru Han, Yuxin Tian, Bing Xiong, Changzheng Sun, Jian Wang, Zhibiao Hao, Yanjun Han, Lai Wang, Hongtao Li, Lin Gan, and Yi Luo
Chin. Opt. Lett. 22(5), 052501- (2024)  View: PDF

Multi-focus non-periodic scanning method for femtosecond lasers based on DMD and galvanometer scanners [Invited]

Huaming Li, Yu Wang, Qinglei Hu, Zhuoyu Zhang, Xiaohua Lü, and Shaoqun Zeng
Chin. Opt. Lett. 22(5), 051701- (2024)  View: PDF