Newest Articles

Guest Editorial: Multi-Band Optical Networks

Nicola Sambo, Vittorio Curri, Gangxiang Shen, Mattia Cantono, Joao Pedro, and Erwan Pincemin
J. Lightwave Technol. 40(11), 3360-3363 (2022)  View: PDF

Editorial ECOC2021 – JLT Special Issue

Jean-Pierre Hamaide, Christian Lerminiaux, Philippe Chanclou, and Pierre Sillard
J. Lightwave Technol. 40(10), 3114-3114 (2022)  View: PDF

Correction to “Broadband Light Amplitude Tuning Characteristics of SnSe2 Coated Microfiber”

Heyuan Guan, Hanguang Li, Jingyuan Ming, Jiyu Hong, Jiangli Dong, Wentao Qiu, Wenguo Zhu, Jianhui Yu, Zhe Chen, Gangding Peng, and Huihui Lu
J. Lightwave Technol. 40(12), 4058-4058 (2022)  View: PDF

Solving for Scalability From Multi-Band to Multi-Rail Core Networks

Rene Schmogrow
J. Lightwave Technol. 40(11), 3406-3414 (2022)  View: PDF